فصلنامه پرستاری قلب و عروق- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 هیات تحریریه نشریه

AWT Bullet

پروین آذر هوشنگ، شیراز

AWT Bullet

عباس آزاده جو، تهران

AWT Bullet             فضل الله احمدی، تهران

AWT Bullet

منصوره اشقلی فراهانی، تهران

AWT Bullet

فریده باستانی، تهران

AWT Bullet

حمید پیروی، تهران

AWT Bullet                سودابه جولایی، تهران
AWT Bullet

فاطمه دباغی، تهران

AWT Bullet

معصومه ذاکری مقدم، تهران

AWT Bullet

ژاسمن شاه نظری، تهران

AWT Bullet

حسین شیری، تهران

AWT Bullet

محمد تقی صفدری، تهران

AWT Bullet

مهوش صلصالی، تهران

AWT Bullet

مسعود فلاحی خشکناب، تهران

AWT Bullet

فرهاد کامرانی، تهران

AWT Bullet

محمد تقی مقدم نیا، رشت

AWT Bullet

ژاله محمد علیها، تهران

AWT Bullet

نورالدین محمدی، تهران

AWT Bullet

ندا مهرداد، تهران

AWT Bullet

ملاحت نیکروان، تهران

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری قلب و عروق:
http://journal.icns.org.ir/find.php?item=1.41.19.fa
برگشت به اصل مطلب